ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
Διδάσκοντες: Χ.Πετρίδου / Σπ.Τζαμαρίας,   Δ.Σαμψωνίδης ,   K.Koρδας


2023
2017

2016

ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2015
                    


  ROOT
  ROOT User’s Guide
  The Review of Particle Physics
  Passage of particles through matter
 Περιεχόμενο Μαθήματος :
Χώρος φάσεων αλληλεπιδράσεων σωματιδίων (Κινηματική των σωματιδίων).
Γεννήτορες του χώρου φάσεων, Γεννήτορες αλληλεπιδράσεων σωματιδίων.
Υπολογισμός και εισαγωγή στους γεννήτορες αλληλεπιδράσεων των στοιχείων του Πίνακα Σκέδασης
(Matrix Elements of Scattering Matrix of an interaction). Αναφορά σε υπάρχοντες γεννήτορες αλληλεπιδράσεων : PYTHIA, ISAJET κλπ,
Προσομοίωση ιχνών σωματιδίων (Particle tracking). Ανακατασκευή τροχιών φορτισμένων σωματιδίων,
Προσομοίωση ιχνών σωματιδίων σε μαγνητικό πεδίο. Χρησιμοποιούμενες προσεγγιστικές μέθοδοι (Particle trajectories in Magnetic Field),
Προσομοιώσεις λειτουργίας και ιδιοτήτων ανιχνευτών, π.χ πρόγραμμα Garfield-Magboltz,
Προσομοιώσεις αλληλεπιδράσεων φορτισμένων σωματιδίων με ύλη και γεωμετρίας ανιχνευτικών διατάξεων.
Εισαγωγή στο πρόγραμμα Geant,
Στατιστική ανάλυση δεδομένων. Μέθοδοι σύγκρισης δεδομένων με αναμενόμενα αποτελέσματα από προσομοιώσεις με βάση θεωρητικά πρότυπα και προσομοίωση ανιχνευτικών διατάξεων.
Μέθοδοι Μεγιστοποίησης Πιθανότητας (Maximum Likelihood Methods) και ελαχιστοποίησης χ2 (Minimum chi-square)